Algemene voorwaarden

Inhoud

1. Einde van de zorgovereenkomst
2. De afspraken
3. Zorgplan
4. Persoonsgegevens en privacy
5. Uw verplichtingen
6. Schade
7. Betalingsvoorwaarden
8. Informatieverstrekking
9. Klachten

1. Einde van de zorgovereenkomst

Wanneer eindigt de zorgovereenkomst?

De zorgovereenkomst eindigt:

 • op de einddatum als in de zorgovereenkomst genoemd;
 • als u en wij dat allebei willen;
 • op het moment dat u buiten ons werkgebied gaat wonen;
 • bij uw overlijden;
 • als deze door u of door ons onder de hieronder omschreven voorwaarden wordt opgezegd.
Kunt u de zorgovereenkomst opzeggen?

U kunt de zorgovereenkomst op elk moment opzeggen. U moet daarbij een opzegtermijn van 1 maand in acht nemen. U moet de opzegging met een e-mail of brief sturen naar info@anacare.nl of Gelrestraat 59, 6101 EV Echt.

Kunt u de zorgovereenkomst opzeggen als de prijzen wijzigen?

Als wij prijzen aanpassen van aanvullende zorg- en dienstverlening die u zelf betaalt of van zorg- en dienstverlening die u uit een PGB betaalt, mag u de zorgovereenkomst opzeggen met ingang van de datum waarop de hogere prijzen gelden.

Kunnen wij de zorgovereenkomst opzeggen?

Wij mogen de zorgovereenkomst per brief en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand alleen opzeggen als:

 • wij de zorg die u nodig heeft niet (meer) kunnen of mogen verlenen, bijvoorbeeld bij een zodanige verandering in zorgvraag dat wij geen goede zorg meer kunnen bieden of na een nieuw(e) indicatiebesluit/(-stelling);
 • het indicatiebesluit of de verwijzing van uw gecertificeerde instelling of gemeente niet meer geldig is;
 • de zorg niet langer nodig is. Dan kan eerder worden beëindigd dan de indicatie/machtiging/verwijzing aangeeft. Als u denkt dat zorg nog steeds nodig is, mag u voor eigen rekening een second opinion vragen en moet u dat doen binnen de hierboven genoemde opzegtermijn;
 • u de verplichtingen uit de zorgovereenkomst niet nakomt of zich zodanig gedraagt dat het voor ons niet (meer) mogelijk is om goede zorg- en dienstverlening te verlenen;
 • de gemeente ons niet meer betaalt voor de zorg- en dienstverlening aan u en u zelf ook niet bereid bent voor de zorg- en dienstverlening te betalen;
 • er andere gewichtige redenen zijn voor de opzegging die wij met u hebben besproken.
Wat gebeurt er bij het einde van de zorgovereenkomst?
 • Als wij de zorgovereenkomst hebben opgezegd om één (of meer) van de redenen als hiervóór vermeld, zullen wij ons best doen om u te helpen bij het zoeken naar een passend alternatief en u wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen.
 • U krijgt desgevraagd een kopie van uw dossier mee.
 • Alleen met uw toestemming even wij informatie over u aan een zorgaanbieder die de zorg overneemt.
 • Als er naar ons oordeel aanleiding toe is of als wij daartoe verplicht zijn, zullen wij de gemeente, de gecertificeerde instelling en de inspectie voor de Jeugdzorg informeren over het einde van de zorgovereenkomst en de reden(en) daarvan.

2. De afspraken

Wat regelen wij in de zorgovereenkomst?

In de zorgovereenkomst staan de met u overeengekomen afspraken en voorwaarden die gelden voor onze zorg- en dienstverlening aan u.

Wanneer is de zorgovereenkomst van toepassing?

Vanaf de ingangsdatum van de met u gesloten zorgovereenkomst.

Kunnen wij afwijken van de zorgovereenkomst?

Wij wijken niet af van de zorgovereenkomst, tenzij wij dat schriftelijk met u overeenkomen.

Mogen wij deze zorgovereenkomst wijzigen?

Ja, dat mag in twee situaties: als de wijziging in uw voordeel is of als de wijziging noodzakelijk is door wijzigingen in wet- of regelgeving. Daarbij geldt het volgende:

 • een wijziging treedt pas in werking 30 dagen na de dag waarop wij u hebben laten weten dat er een wijziging komt. Dit is anders als in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld, want dan geldt die latere datum.
 • een wijziging die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging in wet- of regelgeving treedt in werking op het moment waarop de wet- of regelgeving wijzigt. Dit is anders als wij u bij de mededeling een latere datum van inwerkingtreding doorgeven, want dan geldt die latere datum.
Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een wijziging?
 • Een wijziging wordt alvorens deze in werking treedt met u besproken. Bij een wijziging spannen wij ons in met u overeenstemming te bereiken. Indien u het toch niet eens bent met een wijziging, dan mag u binnen 14 dagen na onze mededeling over de wijziging middels een email of brief de zorgovereenkomst opzeggen. De zorgovereenkomst stopt dan op de dag dat deze wijziging(en) in werking treedt (treden);
 • Wij mogen dan op onze beurt uiterlijk 10 dagen na de tijdige ontvangst van uw email of brief waarin u opzegt, schriftelijk aan u laten weten dat wij bereid zijn de zorgovereenkomst ongewijzigd voort te zetten. In dat geval zal de wijziging niet op u van toepassing zijn en wordt de zorgovereenkomst op basis van de ongewijzigde voorwaarden voortgezet. als wij van voornoemd recht geen gebruikmaken, stopt de zorgovereenkomst in dat geval op de dag dat de wijzing(en) in werking treedt (treden).

3. Zorgplan

Wat is een zorgplan en hoe komt het tot stand?

In het zorgplan worden bij de start van onze zorg- en dienstverlening de afspraken over de uitvoering van de zorg- en dienstverlening en de uitkomsten van de zorgplanbespreking schriftelijk vastgelegd. Het zorgplan is daarmee een onderdeel van de zorgovereenkomst dat helemaal op u is toegeschreven. Het zorgplan wordt regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd. In het zorgplan sluiten wij zoveel mogelijk aan bij uw wensen en mogelijkheden.
U kunt bij de zorgplanbespreking een onafhankelijke cliëntondersteuner meenemen. De gemeente kan dit voor u regelen. Vóór de eerste zorgplanbespreking wijzen wij u op deze mogelijkheid.

Wat gebeurt er tijdens de zorgplanbespreking?

Tijdens de zorgplanbespreking evalueren wij met u het zorgplan en bespreken wij hoe de zorg- en dienstverlening verloopt en of er aanpassingen nodig zijn. Wij bespreken dan bovendien:

 • hoe u graag wilt leven en welke ondersteuning u van ons zou willen ontvangen;
 • tijdens de zorgplanbespreking (voor de jeugdige cliënt) wordt met u besproken volgens welke richtlijn(en) van het NJi (Nederlands Jeugdinstituut), er gewerkt gaat worden;
 • uw veiligheid, uw ontwikkelingsbevordering, uw zelfredzaamheid, de prognose en de daarmee samenhangende risico’s;
 • de doelen van de zorgverlening voor een bepaalde periode en hoe wij die met u zullen proberen te bereiken;
 • de zorgverleners die voor de verschillende onderdelen van de zorgverlening verantwoordelijk zijn, de wijze waarop afstemming tussen die zorgverleners plaatsvindt en wie uw aanspreekpunt is;
 • welke familieleden of anderen bij de zorg- en dienstverlening worden betrokken of van ons informatie krijgen over de zorgverlening en hoe wij dat zullen doen;
 • hoe vaak en waarom het zorgplan met u zal worden besproken en aangepast als dat vaker of minder vaak is dan twee keer per jaar.
Hoe vaak wordt het zorgplan aangepast?

Binnen uiterlijk zes weken na aanvang van de zorgovereenkomst wordt het zorgplan samen met u opgesteld. Vervolgens wordt het zorgplan regelmatig geëvalueerd. Na een evaluatie zullen wij er steeds binnen uiterlijk zes weken voor zorgen dat de uitkomsten in het zorgplan worden opgenomen. U krijgt een kopie van het zorgplan en ondertekent het dan binnen twee weken.

Moet u het eens zijn met het zorgplan?

Wij proberen overeenstemming met u te bereiken over het zorgplan. Als dat toch niet lukt of als u geen toestemming geeft voor (delen) van onze zorg- en/of dienstverlening, wordt dat in het zorgplan vermeld. Die onderdelen worden niet uitgevoerd, tenzij dat noodzakelijk is om gevaar voor u of anderen af te wenden.

U ondertekent het zorgplan vervolgens.

Wat als u niet kunt of wilt overleggen over het zorgplan?

Als u geen overleg met ons wilt of kunt hebben over de zorg- en dienstverlening, dan wordt het zorgplan niet door u ondertekend. Wij stellen dan een zorgplan op waarin wij zoveel mogelijk rekening houden met wat wij denken wat u wilt en kunt gezien uw mogelijkheden en beperkingen.

Wat als wij of u de afspraken in het zorgplan niet kunnen nakomen?

Als wij de zorg- en dienstverlening niet volgens het zorgplan kunnen uitvoeren, laten wij u dat zo snel mogelijk weten. Wij wijzen u op de mogelijkheid hierover een klacht in te dienen en zullen ons best doen de zorg- en dienstverlening alsnog volgens het zorgplan uit te voeren. Slagen wij daar niet in, dan kunt u de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Als het voor u onmogelijk is om de zorg- en dienstverlening te ontvangen, vertelt u ons dat zo snel mogelijk en in ieder geval 48 uur van tevoren. Bijvoorbeeld als u met vakantie bent of een dag niet aanwezig kunt zijn. Als u dit niet doet, kunnen wij kosten bij u in rekening brengen, tenzij u kunt aantonen dat u absoluut niet in staat was u op tijd af te melden. De kosten zijn niet hoger dan de werkelijk gemaakte kosten.

4. Persoonsgegevens en privacy

Is er een zorgdossier?

Ja. In het zorgdossier bewaren wij gegevens over u die van belang zijn voor het nakomen van de zorgovereenkomst. Het zorgplan maakt deel uit van het zorgdossier. Het zorgdossier is ons eigendom.

Welke regels gelden er voor het bijhouden en bewaren van een zorgdossier?

Wij houden ons bij het bijhouden en bewaren van het zorgdossier aan de geldende wet- en regelgeving. Dat betekent het volgende:

 • een dossier (jeugdhulp) wordt 15 jaar bewaard of langer als dit nodig is voor zorgvuldige hulpverlening. De termijn van 15 jaar begint na afloop van de (jeugd)hulp, verleend op basis van de jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning;
 • wij mogen zonder toestemming persoonsgegevens verwerken over intern gemelde incidenten als dat noodzakelijk is voor de bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit;
 • wij nemen de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht.
Waarvoor mogen wij uw gegevens gebruiken?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor zover dat nodig is, zoals voor:

 • kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering;
 • het bijhouden van het dossier;
 • de financiële afwikkeling en controle;
 • intercollegiale toetsing;
 • intervisie, supervisie en opleiding of onderwijs;
 • calamiteitenonderzoek.
Wat doen wij met uw zorgdossier?

Door ondertekening van de zorgovereenkomst geeft u ons toestemming uw gegevens te gebruiken bij de zorg- en dienstverlening. Deze toestemming is niet van toepassing op het gebruik van foto's waarop of video's waarin u voorkomt (bijvoorbeeld voor onze brochures of website). Daarvoor zullen wij altijd afzonderlijk toestemming aan u vragen.

Kunt u een verzoek doen tot het vernietigen van uw gegevens?

Ja, dat kan. Als u zo’n verzoek doet, dan vernietigen wij uw gegevens in principe binnen drie maanden. Maar wij vernietigen uw gegevens niet als het bewaren van die gegevens van belang is voor iemand anders dan u zelf. Wij vernietigen uw gegevens ook niet als dat niet mag op grond van de wet.

Mag u uw zorgdossier inzien?

Ja, u kunt vragen om uw zorgdossier in te zien. U kunt een afschrift van uw persoonsgegevens vragen. Wij kunnen daarvoor een vergoeding vragen.
De volgende voorwaarden gelden voor inzage in het dossier:

 • een kind is 12 jaar of ouder en het kan zijn eigen belangen goed inschatten;
 • ouders met gezag of de voogd als het kind nog geen 16 jaar of ouder is, mogen het dossier inzien. Is het kind 16 jaar of ouder, dan heeft u voor inzage toestemming nodig van het kind;
 • ouders met gezag of de voogd als het kind 16 of 17 jaar is en zijn eigen belangen niet goed kan behartigen, mogen het dossier inzien;
 • inzage vindt plaats onder begeleiding van de coördinator.
Laten wij uw zorgdossier door anderen inzien?

Nee, dat doen wij niet. Zonder uw schriftelijke toestemming mogen wij aan anderen geen inzage geven of aan anderen gegevens uit het zorgdossier geven, tenzij dat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld wanneer de Inspectie voor de Jeugdzorg om inzage vraagt.
Anderen zijn niet:

 • degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst als dat noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
 • uw curator/mentor of schriftelijk gemachtigde als dat noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taken.
Wat gebeurt er met het zorgdossier na het einde van de zorgovereenkomst?

Ook na beëindiging van de zorgovereenkomst bewaren wij het zorgdossier en overige (administratieve) gegevens zo lang als dat wettelijk gezien verplicht is en krijgt u een kopie als u dat wilt.

Mogen nabestaanden het zorgdossier inzien?

Als u overlijdt, geven wij uw nabestaanden op hun verzoek alleen inzage in het zorgdossier als u vóór uw overlijden daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven of toestemming volgens ons mag worden verondersteld.

Doen wij mee aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs?

Ja. Als wij u willen betrekken bij wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, dan informeren wij u over het doel van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en over de risico’s van medewerking daaraan. Pas als u daarvoor toestemming heeft gegeven, mogen wij u bij wetenschappelijk onderzoek en onderwijs betrekken dan wel uw gegevens gebruiken of ter beschikking stellen. Wij kunnen ook volledig anonieme en niet meer tot u te herleiden gegevens gebruiken of verstrekken.

5. Uw verplichtingen

Wat moet u doen?

U werkt mee om ons in staat te stellen de zorg- en dienstverlening te leveren:

 • zoals overeengekomen in het zorgplan en zoals nodig in het kader van de veiligheid;
 • conform regelgeving over arbeidsomstandigheden, zoals veiligheid, gezondheid en hygiëne.
Wat mag u niet doen?

U onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor onze instelling, de gezondheid of het welzijn van andere cliënten, onze medewerkers en vrijwilligers. U mag bijvoorbeeld zonder toestemming geen film- of geluidsopnamen maken van andere cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

6. Schade

Onze medewerkers zijn verzekerd voor schade die zij tijdens hun werkzaamheden veroorzaken. De schade dient u binnen twee dagen op te geven bij anaCare. Er geldt voor u een eigen risico van € 90,00 per schadegeval.

7. Betalingsvoorwaarden

Moet u betalen voor de zorg- en dienstverlening?

U moet ons voor de zorg- en dienstverlening betalen als deze zorg- en dienstverlening niet op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Jeugdwet rechtstreeks door de gemeente aan ons wordt betaald.
Daarnaast kan het zijn dat als de zorg vergoed wordt op grond van een wet u wel een wettelijk verplichte eigen bijdrage moet betalen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt hoe hoog die eigen bijdrage is.

Hoeveel moet u betalen?

Als u moet betalen voor de zorg- en dienstverlening, informeren wij u voor de aanvang van die zorg- en dienstverlening over onze prijzen. Informatie over de eigen bijdrage kunt u opvragen bij het CAK.
Wij kunnen elk jaar de prijzen van de zorg- en dienstverlening aanpassen aan in ieder geval de loon- en kostenontwikkelingen ("indexeren") en wettelijke tarieven.

Op welk moment moet u betalen?

Wij sturen u voor de zorg- en dienstverlening waarvoor u zelf moet betalen een duidelijke en gespecificeerde factuur die u binnen 2 weken moet betalen.

Wat gebeurt er als u niet betaalt?

Na het verstrijken van de termijn van 2 weken sturen wij u een betalingsherinnering en krijgt u van ons de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.
Als daarna nog niet is betaald, mogen wij u rente berekenen en buitengerechtelijke incassokosten bij u in rekening brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente. De incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

8. Informatieverstrekking

Welke informatie krijgt u?

Wij informeren u in ieder geval tijdens de zorgplanbespreking over alle onderwerpen die hiervoor zijn opgesomd (zie 3. Zorgplan: Wat gebeurt er tijdens de zorgplanbespreking?). Wij zullen ons best doen om er voor te zorgen dat u voldoende geïnformeerd blijft over alles wat voor u van belang is voor de uitvoering van de zorgovereenkomst.

Verder geven wij op onze website of in folders informatie over:

 • algemene zaken die bij ons spelen en die voor de zorg- en dienstverlening belangrijk zijn;
 • welke zorg- en dienstverlening wij bieden;
 • onze bereikbaarheid;
 • het AKJ;
 • onze klachtenregeling;
 • de tuchtraad;
 • de verwijsindex;
 • onze cliëntenraad;
 • de huisregels.
Informeren wij u over incidenten?

Als er een incident in de zorgverlening is geweest waar u merkbare gevolgen van heeft of kunt hebben, informeren wij u onmiddellijk over de aard en toedracht van dat incident. Wij informeren u in zo’n geval onmiddellijk over de aard en toedracht van dat incident, de mogelijke begeleiding bij het opvangen van de gevolgen en welke mogelijkheden van behandeling er zijn.

Hoe geven wij informatie?

Elke keer als wij u informatie geven, proberen wij dit te doen op een voor u geschikt niveau en gaan wij na of u de informatie heeft ontvangen en heeft begrepen.

Welke informatie krijgen wij van u?
 • bij het aangaan van de zorgovereenkomst geeft u ons de naam en bereikbaarheidsgegevens van de gezaghebbende ouders, een contactpersoon en van de persoon die door u schriftelijk is gemachtigd in uw plaats te treden als u niet meer in staat kunt worden geacht tot een redelijke waardering van uw belangen (bijvoorbeeld uw mentor of curator);
 • u moet zich bij het ondertekenen van de zorgovereenkomst legitimeren en gedurende de looptijd daarvan als wij daarom verzoeken een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs laten zien;
 • u geeft ons naar beste weten alle informatie die van belang kan zijn voor de zorg- en dienstverlening, waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring;
 • ook als u zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder, informeert u ons daarover;
 • als u schade constateert die mogelijk door ons is veroorzaakt, meldt u dat zo snel mogelijk.

9. Klachten

Vertrouwenspersoon

AKJ

Alle (ouders van) kinderen met jeugdhulp kunnen vanuit het AKJ ondersteuning krijgen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Wanneer je niet alles begrijpt of iets niet durft te vragen, biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor en een helpende hand.

Bij het indienen van een klacht kunt u zich ook laten ondersteunen door een vertrouwenspersoon. Dit kan iemand zijn uit uw eigen omgeving, maar u kunt ook ondersteund worden door een onafhankelijke vertrouwenspersoon via het Advies- en Klachtenbureau jeugdzorg (AKJ).

Telefoon: 088-555 10 00
Email: info@akj.nl
Chatruimte: www.akj.nlExterne link

Klachten

Wat kunt u doen met een klacht over ons?

Wij hebben een klachtenregeling voor cliënten die te vinden is op onze website. Als u dat wilt kunt u deze regeling ook op papier krijgen.

Kinderombudsman

Mocht u niet tevreden zijn omdat u van mening bent dat het belang van uw (pleeg)kind geschaad wordt, dan kunt u contact opnemen met de kinderombudsman via:

Telefoon: 0800-876 5432
Email: info@dekinderombudsman.nl
Post: Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag
  (postzegel niet nodig)